Zammy Migdal (Tel Aviv, Israel 1957 -)


Exhibited by