Arnaldo Pomodoro (Italian 1926 - )


About

Work Selection

Arnaldo Pomodoro - Sfera con perforazione

Sfera con perforazione