Antoni TAPIES


About

Work Selection

Antoni TAPIES - Silueta

Silueta